ข้อมูลของ NEXCO EAST Group

NEXCO EAST Group ดำเนินธุรกิจด้านการจัดการทางหลวงธุรกิจก่อสร้างธุรกิจพื้นที่ให้บริการและธุรกิจเกี่ยวกับทางหลวงในภูมิภาคญี่ปุ่นตะวันออก

ภาพธุรกิจทางหลวง
ภาพลักษณ์ของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวมธุรกิจ

จำนวนทางหลวง
(หน่วย: 10,000 หน่วย / วัน)

ภาพจำนวนทางหลวงที่ผ่าน (หน่วย: 10,000 หน่วย / วัน)

รายได้ค่าทางด่วน
(หน่วย: 100 ล้านเยน)

ภาพรายได้ค่าทางด่วน (หน่วย: 100 ล้านเยน)

ในสถานที่พักผ่อนบนทางหลวง
ยอดขายในร้านทั้งหมด (หน่วย: 100 ล้านเยน)

ภาพยอดขายร้านค้าทั้งหมด (หน่วย: 100 ล้านเยน) ที่โรงพักบนทางหลวง