ข้อความจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อ ความรับผิดชอบต่อสังคม