แผนธุรกิจ

จัดทำแผนธุรกิจประจำปี 2 Reiwa

27 กันยายน 2019

บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด ได้ยื่นขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวสำหรับแผนธุรกิจสำหรับ Reiwa 2 ปีทำการตามมาตรา 10 ของกฎหมาย บริษัท ทางด่วน จำกัด และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2020

เนื้อหาของแผนธุรกิจหลังจากการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

เปลี่ยนแผนธุรกิจ Reiwa 1 ปีธุรกิจ

27 กันยายน 2019

บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด ขึ้นอยู่กับข้อ 10 ทางหลวงแจ้งคอร์ปอเรชั่นพระราชบัญญัติที่จะนำไปใช้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งสำหรับการเปลี่ยนแปลงของแผนธุรกิจของปีงบประมาณ Ryowamoto ที่ 2019 ได้รับการอนุมัติในวันที่ 27 กันยายนวัน .

เนื้อหาของแผนธุรกิจหลังจากการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

เรากำหนดแผนธุรกิจในปี 2562 ธุรกิจ

2019, 29 มีนาคม

บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด ได้ยื่นขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวเพื่อจัดทำแผนธุรกิจสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 2019, มีนาคม 2562 ตามมาตรา 10 ของกฎหมาย บริษัท ทางด่วนและได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562

เนื้อหาของแผนธุรกิจมีดังนี้

เปลี่ยนแผนธุรกิจปี 2561

10 สิงหาคม 2561

บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด ย์ จำกัด ได้ยื่นขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจสำหรับปีพ. ศ. 2561 ตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติ บริษัท ทางด่วน จำกัด และได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2018

เนื้อหาของแผนธุรกิจหลังจากการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

เรากำหนดแผนธุรกิจสำหรับปี 2561 ธุรกิจ

30 มีนาคม 2561

บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด ย์ จำกัด ได้ยื่นขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวสำหรับแผนธุรกิจสำหรับปีพ. ศ. 2561 ตามมาตรา 10 ของกฎหมาย บริษัท ทางด่วน จำกัด และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561

เนื้อหาของแผนธุรกิจมีดังนี้

แผนธุรกิจปี 2017 มีการเปลี่ยนแปลง

10 สิงหาคม 2017

บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด จำกัด ได้ยื่นขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจสำหรับปีงบประมาณ 2017 ตามข้อ 10 ของกฎหมาย บริษัท ทางด่วนและได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2017

เนื้อหาของแผนธุรกิจหลังจากการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

เราวางแผนแผนธุรกิจสำหรับปี 2560 ธุรกิจ

31 มีนาคม 2560

บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด ย์ จำกัด ได้ยื่นขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวสำหรับแผนธุรกิจสำหรับปีงบประมาณ 2017 ตามมาตรา 10 ของกฎหมายเกี่ยวกับทางด่วนของ บริษัท และได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2017

เนื้อหาของแผนธุรกิจมีดังนี้

การเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจปี 2559

14 ธันวาคม 2559

บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด ย์ จำกัด ได้ยื่นขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจปี 2559 ตามมาตรา 10 ของกฎหมาย บริษัท ทางด่วน จำกัด และได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559

เนื้อหาของแผนธุรกิจหลังจากการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

การเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจปี 2559

8 มิถุนายน 2559

บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด จำกัด ได้ยื่นขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจปี 2559 ตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติ บริษัท ทางด่วน จำกัด และได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559

เนื้อหาของแผนธุรกิจหลังจากการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

เราวางแผนแผนธุรกิจในปี 2559 ธุรกิจ

1 เมษายน 2559

บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด ย์ จำกัด ได้ยื่นขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวสำหรับแผนธุรกิจสำหรับปีงบประมาณ 2559 ตามกฎหมายข้อที่ 10 ของกฎหมาย บริษัท ทางด่วน จำกัด และได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559

เนื้อหาของแผนธุรกิจมีดังนี้

การเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจสำหรับปีงบประมาณ 2015

5 สิงหาคม 2558

บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด จำกัด ได้ยื่นขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจปี 2558 ตามมาตรา 10 ของกฎหมาย บริษัท ทางด่วน จำกัด และได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558

เนื้อหาของแผนธุรกิจหลังจากการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

เราวางแผนแผนธุรกิจในปี 2558 ธุรกิจ

1 เมษายน 2558

บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด ย์ จำกัด ได้ยื่นขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวสำหรับแผนธุรกิจสำหรับปีงบประมาณ 2015 ตามมาตรา 10 ของกฎหมาย บริษัท ทางด่วน จำกัด และได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558

เนื้อหาของแผนธุรกิจมีดังนี้

การเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจสำหรับปีบัญชี 2014

8 สิงหาคม 2014

บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด ย์ จำกัด ได้ยื่นขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนปีงบประมาณ 2557 ตามมาตรา 10 ของกฎหมาย บริษัท ทางด่วน จำกัด และได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2014

เนื้อหาของแผนธุรกิจหลังจากการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

เราวางแผนแผนธุรกิจในปี 2557 ปีธุรกิจ

1 เมษายน 2014

บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด ย์ จำกัด ได้ยื่นขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวสำหรับแผนธุรกิจสำหรับปีงบประมาณ 2014 ตามข้อ 10 ของกฎหมาย บริษัท ทางด่วน จำกัด และได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2014

เนื้อหาของแผนธุรกิจมีดังนี้

เปลี่ยนแผนธุรกิจปี 2556

11 มิถุนายน 2013

บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด ย์ จำกัด ได้ยื่นขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจสำหรับปีงบประมาณ 2556 ตามมาตรา 10 ของกฎหมาย บริษัท ทางด่วนและได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556

เนื้อหาของแผนธุรกิจหลังจากการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

เราวางแผนแผนธุรกิจในปี 2556 ธุรกิจ

1 เมษายน 2013

บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด ย์ จำกัด ได้ยื่นขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวสำหรับแผนธุรกิจสำหรับปีงบประมาณ 2556 ตามข้อ 10 ของกฎหมาย บริษัท ทางด่วน จำกัด และได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556

เนื้อหาของแผนธุรกิจมีดังนี้

เปลี่ยนแผนธุรกิจปี 2555

บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด ย์ จำกัด ได้ยื่นขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจสำหรับปีงบประมาณ 2555 ตามมาตรา 10 ของกฎหมาย บริษัท ทางด่วนและได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555

เนื้อหาของแผนธุรกิจหลังจากการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

เราวางแผนแผนธุรกิจในปี 2555 ธุรกิจ

30 มีนาคม 2555

บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด ย์ จำกัด ได้ยื่นขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวสำหรับแผนธุรกิจสำหรับปีงบประมาณ 2555 ตามมาตรา 10 ของกฎหมาย บริษัท ทางด่วน จำกัด และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555

เนื้อหาของแผนธุรกิจมีดังนี้

เราวางแผนแผนธุรกิจสำหรับปีบัญชี 2011

1 เมษายน 2011

บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด ย์ จำกัด ได้ยื่นขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวสำหรับแผนธุรกิจสำหรับปีงบประมาณ 2554 ตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติ บริษัท ทางด่วน จำกัด และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554

เนื้อหาของแผนธุรกิจมีดังนี้

เราวางแผนแผนธุรกิจในปี 2553 ธุรกิจ

1 เมษายน 2010

บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด ย์ จำกัด ได้ยื่นขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวสำหรับแผนธุรกิจสำหรับปีงบประมาณ 2552 ตามมาตรา 10 ของกฎหมาย บริษัท ทางด่วน จำกัด และได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2010

เนื้อหาของแผนธุรกิจมีดังนี้

เรากำหนดแผนธุรกิจสำหรับปี 2552 ธุรกิจ

31 มีนาคม 2552

บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด จำกัด ได้ยื่นขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวเพื่อจัดทำแผนธุรกิจประจำปี 2552 ตามมาตรา 10 ของกฎหมาย บริษัท ทางด่วน จำกัด และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552

เนื้อหาของแผนธุรกิจเป็นไปตามที่แนบมา

เรากำหนดแผนธุรกิจสำหรับปี 2551 ธุรกิจ

3 เมษายน 2551

NEXCO EAST (Chiyoda-ku, Tokyo; ประธานและผู้อำนวยการผู้แทน: Jujiro Yagi) เพิ่งจัดทำแผนธุรกิจสำหรับปีงบประมาณ 2551 และตามมาตรา 10 ของกฎหมาย Corporation Express ในวันที่ 31 มีนาคม 2008 ต่อไปนี้เป็นประกาศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

[เอกสาร]

ลิงค์รูปภาพ (ลิงค์ภายนอก) ไปยังหน้าดาวน์โหลดของ Adobe Acrobat Reader

ในการดูไฟล์ PDF คุณต้องมีซอฟต์แวร์ปลั๊กอิน Adobe Systems "Acrobat Reader (เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น)" หากคุณไม่มีดาวน์โหลดที่นี่ (ฟรี)โปรดใช้มัน